رسالت

دسترسی به توسعه پایدار و ارزش آفرینی درشبکه خدمات و صنایع با تاکید بر اصول کسب وکارهای نوین و دانش روز

طراحی نوین، مشاوره و توسعه درحوزه ایده پردازی و استارت آپ ها براساس استاندارد ها و فن آوریهای مدرن، با نگاه کیفی و رشد سودآوری

تشکیل بانک اطالعاتی شبکه خدمات و اصناف معتبر منطقه، معرفی و توانمند سازی صاحبان صنایع و خدمات دارای مجوز با بهره مندی از ظرفیتها، منابع و تجارب غنی مشاوران و گروههای کاری خوش به منطور هدایت و سهولت دسترسی شهروندان

 

چشم انداز

مجموعه پیشرو در معرفی و توانمند سازی شبکه خدمات و اصناف با رویکرد خالقانه و نوین

مجموعه برتر در توسعه زیر ساختها، استفاده از دانش روز و رشد سریع و فن آورانه کسب وکارها

مجموعه الگو در تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش واردات

 

ارزش ها

ارج نهادن به منزلت و کرامت افراد و انجام شایسته ترین کارها برای همکاران، شهروندان و اصناف
خدمت صادقانه بر مبنای فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی
مهارت ، وجدان کاری، صداقت ، اخالق حرفه ای
تقویت روحیه کار تیمی و اعتماد به خرد جمعی
یادگیری ، خالقیت، نوآوری و استفاده از آخرین دستاوردها و دانش روز در هر صنعت
انضباط کاری و رعایت مقررات سازمانی
شایسته ساالری و ارتقاء بر اساس قابلیتها، شایستگی و استعدادها
اخذ نظر، مشاوره و پایش همه اعضای خانواده مجموعه شامل تیم مدیریتی، تحقیق و توسعه ، فعاالن حوزه صنعت و خدمات ،
کارکنان و همکاران مجموعه خوش

 

اهداف کلان

۱ -ایجاد ارزش افزوده و سود آوری باال در مجموعه : گرفتن سهم مناسب بازار منطقه تحت پوشش برای اصناف معتبر دارای مجوز و
افزایش درآمد جهت تامین انتظارات ذینفعان و تضمین آینده مجموعه
۲ -کمک به توسعه کمی و کیفی شبکه خدمات و کاالها : تالش در جهت توسعه و بهبود مستمرکیفیت ارائه خدمات و عرضه کاال جهت
تامین انتظارات شهروندان با رعایت اصل سهولت دسترسی و قیمت مناسب
۳ -کمک به توسعه و بهبود زیر ساختهای رشد صنایع : کمک در جهت سهولت راه ندازی، رشد، ادامه حیات و تضمین کار کسب و کارها بر
اساس فن آوریهای روز
۴ -ترویج کاال و خدمات ایرانی ومشارکت در رشد تولیدات داخلی : معرفی هوشمندانه و موثرجاذبه های کاالها و خدمات جهت ترویج
برند ایرانی ، توانمند سازی و ایجاد هم افزایی بین فعاالن صنعت
۵ -توجه به منابع انسانی ، مدیریت کارآمد و تحول در کسب و کارها : آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و مدیران اثربخش در حوزه
کسب و کارهای نوین و شبکه خدمات