جلسه بازرسان بازارهای کوثر شهرداری در پارک کسب و کارهای نوین

جلسه بازرسان بازارهای کوثر شهرداری در پارک کسب و کارهای نوین