جلسه سازمان بهزیستی استان اصفهان پیرامون حضور در اپلیکشن خوش

جلسه سازمان بهزیستی استان اصفهان پیرامون حضور در اپلیکشن خوش

حضور مهندس رضوانی مدیر عامل و مهندس رفیعی مدیر رسانه خوش_۱۹۳ در سازمان بهزیستی با حضور دکتر صادقی مدیر عامل بهزیستی پیرامون رسانه و تبلیغات.