بازدید نماینده آیت الله سیستانی و رئیس شبکه تلویزیونی هدهد از هلدینگ رضوانی و پارک کسب و کارهای نوین خوش

نماینده آیت الله سیستانی و رییس شبکه تلویزیونی هدهد در روز چهارشنبه بیست و دوم آذر ماه ۱۳۹۶ از هلدینگ رضوانی و پارک کسب و کارهای نوین بازدید نمودند.