سخنرانی مهندس رضوانی در همایش دیدار با موفقیت دکتر حلت

سخنرانی مهندس رضوانی در همایش دیدار با موفقیت دکتر حلت

 

جناب مهندس رضوانی قائم مقام خدمات ویژه شهروندی کشور و مدیر عامل پارک کسب و کار های نوین روز چهارشنبه بیست و دوم آذرماه ۱۳۹۶ در همایش دیدار با موفقیت دکتر حلت یافنتد و به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

 

سایر تصاویر این رویداد: