دیدار قائم مقام خوش و مدیران اداره کل پست استان و شهرستان ها

دیدار قائم مقام خوش و مدیران اداره کل پست استان و شهرستان ها

مدیران اداره کل پست استان اصفهان و مدیران کل پست شهرستان ها در روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۶ میهمان مجموعه خدمات ویژه شهروندی و مهندس رسول رضوانی قائم مقام خوش کشور مدیرعامل پارک کسب و کارهای نوین اصفهان بودند.در این دیدار مهندس رسول رضوانی در خصوص راه اندازی خوش درشهرستانها با مدیران سخن گفتند.

تصاویر این دیدار: